My Heart Is Broken -text, překlad

5. srpen 2013 | 00.20 |

"My Heart Is Broken"

                                                                                                                                       -by Evanescence

I will wander till the end of time

Budu putovat až do konce času

Torn away from you...

Odtržená od tebe...

I pulled away to face the pain.

Vyrazila jsem pryč, tváří v tvář bolesti.

I close my eyes and drift away

Zavírám oči a nechávám se unášet pryč 

Over the fear

I přes ten strach,

That I will never find the way

Že nikdy nenajdu způsob  

To heal my soul,

K vyléčení své duše 

And I will wander till the end of time

A budu putovat až do konce času,

Torn away from you.

Odtržená od tebe.

R.:   My heart is broken.

   Mé srdce je zlomené.

Sweet sleep my dark angel,

Sladce spi můj temný anděli,

   Deliver us from sorrow's hold, (over my heart).

Zachraň nás před svírajícím smutkem, (mého srdce).

I can't go on living this way.

Nemohu dál žít tímto způsobem.

But I can't go back the way I came,

Ale nemohu se vrátit cestou, kterou jsem přišla,

Chained to this fear

Spoutaná tímto strachem,

That I will never find the way

Že nikdy nenajdu způsob

To heal my soul,

K vyléčení své duše

And I will wander till the end of time

A budu putovat až do konce času

Half alive without you.

Napůl živá bez tebe.

R.:   My heart is broken.

   Mé srdce je zlomené.

   Sweet sleep my dark angel,

  Sladce spi můj temný anděli,

Deliver us,

Spas nás,

Change,

Změň (nás),

Open your eyes to the light.

Obrať své oči ke světlu.

I denied it all so long, oh so long.

Zapírala jsem to vše tak dlouho, ach tak dlouho.

Say goodbye,

Řekni sbohem,

Goodbye.

Sbohem.

(R.:)   My heart is broken.

    Mé srdce je zlomené.

Release me, I can't hold on,

Propusť mě, nemohu to vydržet,

Deliver us.

Spas nás.

R.:   My heart is broken.

   Mé srdce je zlomené.

Sweet sleep my dark angel,

Sladce spi můj temný anděli,

Deliver us from sorrow's hold...

Zachraň nás před svírajícím smutkem...

Zpět na hlavní stranu blogu

Anketa

Komentáře