Never Go Back -text, překlad

11. srpen 2013 | 17.33 |

"Never Go Back"

                                                                                                      -by Evanescence

Everything is so dark

Všechno je tak temné

And I know there's something wrong

A já vím, že je tu něco špatně,

But I can't turn the light on.

Ale nemůžu do toho vnést světlo.

In that split second change

Ta změna ve zlomku vteřiny,

When you knew we couldn't hold on,

Když jsi věděl, že to nemůžeme vydržet,

I realized I lived to love you.

Uvědomila jsem si, že jsem žila, abych tě milovala.

R.:   Save yourself,

  Zachraň se,

  Don't look back.

 Neohlížej se.

Tearing us apart until it's all gone.

Trhalo nás to na kousky dokud všechny nezmizely.

The only world I've ever known sleeps beneath the waves

Ten jediný svět, co jsem kdy poznala, spí pod vlnami,

But I remember.

Ale já si vzpomínám.

I won't give up on you.

Nevzdám se tě.

I can feel you in my heart

Cítím tě ve svém srdci,

Just show me the way.

Jen mi ukaž cestu.

I don't belong here

Nepatřím sem

Alone.

Sama.

I can still see your face

Pořád vidím tvou tvář,

Where it's burned into my mind.

                Kde byla vtisknuta do mé mysli.                   

I die every time.

Stále umírám.

I close my eyes, you're always there.

Zavřu oči, vždycky tam jsi.

R.:   Save yourself.

Zachraň se.

  Don't look back.

Neohlížej se.

Tearing us apart until it's all gone.

Trhalo nás to na kousky dokud všechny nezmizely.

The only world I've ever known sleeps beneath the waves.

Ten jediný svět, co jsem kdy poznala, spí pod vlnami.

But I'm the one who's drowning.

Ale já jsem jediná, kdo se topí.

Without your love

Bez tvé lásky

I am lost and I can never go back home.

Jsem ztracená a nikdy se nevrátím domů.

All across the ocean

Přes celý oceán

We are calling, calling...

Voláme, voláme...

Are you there?

Jsi tam?

Nothing left for me till I find you because it's

Netýká se mě to, dokud tě nenajdu, protože je to

R.:  All gone.

Všechno pryč.

The only world I've ever known sleeps beneath the waves

Ten jediný svět, co jsem kdy poznala, spí pod vlnami,

But I'm the one who's drowning.

Ale jsem jediná, kdo se topí.

Without your love

Bez tvé lásky

I am lost and I can never go back.

Jsem ztracená a nikdy se nevrátím.

I can never go back home.

Nikdy se nevrátím domů.

Zpět na hlavní stranu blogu

Anketa

Komentáře